top of page

Mbledhes te dhënash në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marr


Termat e Referencës për:

Mbledhes te dhënash në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien prind – fëmijë, në Shqipëri”

Afati i fundit për aplikimin është data 31 Korrik 2019.

Informacion mbi organizatën

Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është të rrisë stilet e shëndetshme të jetesës dhe të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Puna jonë ka të bëjë me avokimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, demokracisë, promovimit të kulturave, lidhjes së të rinjve, nxitjes së pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe proceset e vendimmarrjes, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar.

OJQ jonë ka funksionuar shumë vite në promovimin e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në komunitetet e tyre dhe duke i ndihmuar ata që të jenë krijuesit e ndryshimeve për çështjet që i prekin ato. Gjithashtu, kemi përvojë në zbatimin e projekteve në shkollat e mesme dhe në komunitetet specifike, ku ne kemi treguar veten tonë të jetë në gjendje të ndihmojmë të rinjtë të krijojnë kulturë pozitive në shkolla dhe / ose komunitete dhe të ndërtojnë lidhje me njëri-tjetrin. Gjithashtu, duke iu referuar projekteve tona të mëparshme dhe aktuale, është e qartë se metodologjia dhe mënyra jonë e punës është e fokusuar në politikat e kërkimit dhe parandalimit

Pozicioni: Mbledhes të dhënash në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien prind – fëmijë, në Shqipëri”

Objektivat: Ky hulumtim synon të analizojë stilet e prindërimit, ndryshimet në lidhje me gjininë dhe ndikimin e tyre në marrëdhëniet prind-fëmijë.

Kohëzgjatja: Shtator – Dhjetor 2019

TERMAT E REFERENCËS

Roli i Mbledhësve të të Dhënave

  1. Të punoj me ACT for SOCIETY Center për të organizuar vizitat në shkolla, për të takuar / orientuar (sipas nevojës) stafin dhe për të identifikuar hapësirën e duhur për marrjen e sondazhit dhe opsionet për të rinjtë që nuk pranojnë të marrin pjesë. Të organizojë takime me prindë rit pë r plotë simin e pyetë sorë ve.

  2. Të organizoë fokus grupe, intervista me prindë rit, nxë në s dhe stafin akademik pë r të mbledhur të dhë na cilë sore.

  1. Të punojë me ACT for SOCIETY Center për të zhvilluar plane të detajuara për mbledhjen e të dhënave (përfshirë caktimin e kodeve për pjesëmarrësit në anketim), duke siguruar që të arrihet mostra e plotë. Për cdo problem duhet të ngrihet sa më shpejt që të jetë e mundur me kordinatorin e projektit nga ACT for SOCIETY Center.

të zbatojë studimin sipas planit. Mbeldhë sit e të dhë nave janë përgjegjëse për orientimin e të rinjve pë r studimin marrjen dhe sigurimin e pëlqimit të tyre të informuar, duke siguruar që ata që nuk duan të marrin pjesë janë të shfajësuar dhe të kenë një vend të rregulluar për të shkuar, duke siguruar që hapësira për plotësimin e anketës të lejojë për intimitetin, duke siguruar që sondazhet të jenë anonime, duke iu përgjigjur pyetjeve individuale në lidhje me anketimin, duke siguruar kompletimin e sondazhit (përfshirë kontrollet në vend për disa nga përgjigjet për të siguruar cilësi).

  1. ndjekja dhe kontrollimi i sondazheve – Mbledhësi i të dhënave do të duhet të sigurojë që sondazhet të numërohen siç duhet. Pas përfundimit, mbledhë si i të dhënave duhet të kryejë kontrolle mbi sondazhet për të siguruar cilësi, sipas kërkesave të trajnimit.

  2. paraqitja e sondazheve të plota.

Ekipi i vlerësimit

Qendra ACT for SOCIETY që kërkon mbledhët ë të dhënave do të jetë përgjegjës për të siguruar që të dhënat fillestare janë mbledhur sipas modelit të vlerësimit.

Dokumentacioni i nevojshëm

Për më tepër, CV-të e përzgjedhura duhet të japin detaje të tjera të hollësishme, bankare dhe fotografi të skanuara nga ID e vlefshme (ju lutemi, dërgoni ato dokumente me postë elektronike në actfsocience@gmail.com).

Kostoja (Si të aplikoni për këtë punë)?

Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 31 Korrik 2019, në adresën e mëposhtme:

- Rruga "Blv. Zhanë D'ark", Ndertesa 61, Hyrja 5, Apartamenti 24, Tirana, Albania or

- Në adresën e postës elektronike: actfsociety@gmail.com

Mbledhësi i të dhënave do t'i raportojë Koordinatorit të Projektit.

bottom of page