top of page

Termat e References


“ACT for SOCIETY”


Shërbimi i drekës dhe pushimit të kafes për pjesëmarrësit e trajnimit të

cilat/cilët do të angazhohen për pilotimin e klasave për zhvillimin dhe

përmirësimin e aftësive prindërore dhe ndërtimin e marrëdhënieve të

shëndetshme prind-fëmijë.


(9 - 11 Tetor 2023)


Afati i fundit i aplikimit: 20 Shtator 2023, 16.00. ora lokaleRreth ogranizatës

Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është përmirësimi i stilit të jetesës së shëndetshme dhe

stimulimi i zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë. Puna e saj konsiston në advokimin për

demokracinë dhe çështjet e të drejtave të njeriut, promovimin e kulturës, stimulimin e

pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe në proceset vendimmarrëse, si në

nivel lokal ashtu edhe në nivel kombëtar.


Qëllimi i kompanisë

Të ofrojë shërbimin e ushqimit për vaktet e drekës si dhe pushimet e kafes për

pjesëmarrësit.


Roli i kompanisë


● Të ofrojë akomodimin për pjesëmarrësit

● Të ofrojë vaktet e drekës dhe darkës si dhe pushimet e kafes për pjesëmarrësit e

aktivitetit

● Të jetë e gatshme të qëndrojë në kontakt me koordinatorin e projektit në mënyrë që

të sigurohet cilësia më e mirë e ofruar.

Grupi i vlerësimit
Kualifikimet e kërkuara


Nëse një individ ose kompani po aplikon, është e nevojshme të plotësohet dhe dorëzohet

tabela e mëposhtme me ofertat e tyre. Shërbimi do të caktohet pas përzgjedhjes nga ACT

për SOCIETY Center.


Dokumentacioni i nevojshëm


Përveç kësaj, individi ose kompania e përzgjedhur, duhet të ofrojë detaje të tjera të

detajuara bankare.


Si të aplikohet?


Nëse një individ ose kompani po aplikon, është e nevojshme që të:

- Plotësohet dhe dorëzohet tabela e mëposhtme me ofertat e tyre


Ofertat duhet të dorëzohen deri më 20 Shtator 2023, ora 16:00 orën lokale,

- Fizikisht, në zyrat tona, në adresën Rruga "Bulevardi Bajram Curri"; Nd.280,Ap.4

Tiranë ose

- Në adresën e email-it: info@actforsocietycenter.org


Koordinimi/Përgjegjësia


Kompania duhet të perfshijë në aplikim:

- Ofertën financiare për të gjitha shërbimet në tabelën e mëposhtme


Kompania do të raportojë drejtpërdrejt tek Koordinatori i Projektit.


Nr.

Shërbimi

Njësia

Sasia

Çmimi

Vlera

1

Pushim i kafes për pjesëmarrësit në trajnim

persona

90

2

Drekë për pjesëmarrësit në trajnim

persona

90


Kommentare


bottom of page