top of page

IOGGA - Inside Out: Growing Gender Awareness

Këtë javë janë organizuar disa takime për të transmetuar informacionin e marrë nga trajnimi në Hungari me titull Inside Out: Growing Gender Awareness. Të rinjtë dhe vullnetarët e Qendrës ACT for SOCIETY u mblodhën për tu trajnuar në lidhje me gjininë. U diskutua për rolet gjinore, dhunën me bazë gjinore. U organizua një sesion i titulluar Jeta e Ponchos. Të rinjtë u ndanë në grupe me 2 individ. Secili prej tyre tregoj nje histori personale dhe e vizatoj atë ne leter te bardhe e cila u prezantua nga shoku i grupit. Historitë kishin në fokus një situatë personale e cila lidhej me temën e ndërgjegjësimit të gjinisë.

Several meetings were organized this week to transmit information received from training in Hungary entitled Inside Out: Growing Gender Awareness. Young people and volunteers from the ACT for SOCIETY Center gathered to train on gender. They discussed about Gender roles, gender-based violence. It was organized a session called Poncho’s Life. The youngsters were divided into groups of 2 individuals. They shared a personal story and draw it on a white paper that was presented by a teammate. The stories focused on a personal situation related to the topic of gender awareness.

bottom of page