top of page

Termat e References"Building and Enforcing a Positive Culture Non-Tolerant to Violence and Harmful

Ekspert/Trajner (individ ose kompani)

(Qershor 2023)

 

Afati i aplikimit: 14 Qershor 2023, 16.00. ora lokale

 

 

  • Financuar nga UNFPA Albania

  • Rreth organizatës dhe projektit

 

Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është përmirësimi i stilit të jetesës së shëndetshme dhe stimulimi i zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë. Puna e saj konsiston në advokimin për demokracinë dhe çështjet e të drejtave të njeriut, promovimin e kulturës, stimulimin e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe në proceset vendimmarrëse, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel kombëtar.

Pas studimit të suksesshëm me fokus Stilet e Prindërve në Shqipëri, Qendra ACT for SOCIETY me mbështetjen e UNFPA Shqipëri ka përgatitur "Manualin për zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive prindërore dhe ndërtimin e marrëdhënieve të shëndetshme prind-fëmijë në Shqipëri". Ky manual është një mjet i rëndësishëm për të nisur testimin e kurseve për prindërim pozitiv, në qendrat sociale dhe komunitare të Bashkisë së Tiranës, por edhe në qendrat shëndetësore për gratë dhe familjen, si dhe për të vazhduar zgjerimin në bashkitë e tjera të vendit. Në këtë kontekst, programi do të ketë gjithashtu një fokus specifik në ngritjen e vetëdijes në institucionet dhe komunitet, duke krijuar një kulturë pozitive që nuk pranon dhunën dhe ekstremizmin e dhunshëm. Kurset për Prindërim Pozitiv do të jenë në fazën e testimit në bashkinë e Tiranës dhe do të promovohen në bashkitë e tjera të vendit.

 

 

Qëllimi i thirrjes (individ ose kompani))

 

Ekspert për prindërimin pozitiv me punonjësit e qendrave komunitare të Tiranës;

Ekspert në krijimin e një dokumenti për zhvillimin e një metodologjie efektive për prindërimin pozitiv në bashki të  ndryshme të Shqipërisë.

 

 

  Roli i ekspertit/trajnerit (individ ose kompani)

 

Roli i ekspertit/trajnerit (individ ose kompani)

 

●        Facilitim: Udhëheqja e seancave të trajnimit, duke lehtësuar diskutimet, aktivitetet interaktive dhe ushtrimet për të siguruar angazhimin aktiv dhe ruajtjen e njohurive te pjesëmarrësit.

 

●        Transferim i njohurive: Ndarja e ekspertizës dhe njohurive të tyre me pjesëmarrësit, duke ofruar perspektiva, praktika të mira dhe strategji praktike që punonjësit mund të aplikojnë në punën e tyre të përditshme.

 

●        Përmirësimi i aftësive: Përqëndrim në përmirësimin e aftësive të punonjësve që lidhen me rolet e tyre në qendrat komunitare, duke nxitur zhvillimin dhe rritjen profesionale.

 

●        Dinamika e Grupit: Menaxhimi i dinamikës së grupit për të krijuar një mjedis të mësimit pozitiv dhe përfshirës ku të gjithë pjesëmarrësit të ndihen mirë për të shprehur mendimet dhe idetë e tyre.

 

●        Studime të Rasteve dhe RolePlay: Përdorimi i studimeve të rasteve dhe skenarë roleplay për të ndihmuar punonjësit të aplikojnë konceptet teorike në situata reale që mund të hasin në punën e tyre.

 

●        Sesione Pyetjesh dhe Përgjigjesh: Përcaktim i një kohë për sesione pyetjesh dhe përgjigjesh, duke adresuar çdo dyshim ose pyetje që pjesëmarrësit mund të kenë lidhur me përmbajtjen e trajnimit.

 

●        Feedback dhe Vlerësim: Mbledhja e komenteve nga pjesëmarrësit gjatë trajnimit dhe pasqyrimi i këtyre  ndryshimeve për të siguruar që trajnimi të mbetet efektiv dhe i rëndësishëm.

 

●        Motivim dhe Inkurajim: Inkurajim i punonjësve, duke theksuar rëndësinë e rolit të tyre në promovimin e një kulture pozitive dhe mos-tolerancë ndaj dhunës dhe praktikave të rrezikshme.

 

●        Ndjekje dhe Mbështetje: Pas trajnimit, ofrim mbështetjejr pas trajnimit për pjesëmarrësit, si burime shtesë ose konsultim, për të forcuar rezultatet e mësimit dhe ndihmuar në zbatimin e njohurive të fituara në punën e tyre. Përgatitja dhe dërgimi i materialeve të plota te Koordinatori i Projektit.

 

●        Krijim i një udhëzuesi: Zhvillim i një udhëzues të detajuar për zhvillimin e Kursit të Prindërimit Pozitiv në bashki të ndryshme, duke përcaktuar hapat dhe kohëzgjatjen kyçe.

 

●        Mbajtje kontakti me Qendrat Komunitare: Mbajtja e një kontakti të rregullt me qendrat komunitare, duke mbledhur komente për të përputhur kurset me nevojat e tyre specifike.

 

●        Hartim i një dokumenti udhëzues: Krijim i një dokument të përgjithshëm dhe të lehtësisht të përdorshëm që shërben si një burim referimi praktik për të gjithë palët e projektit.

 

 

Grupi i vlerësimit

 

ACT for SOCIETY Center po kërkon një ekspert/trajner (individ apo kompani). Ata do të jenë përgjegjës për sigurimin që dokumentet e prodhuara të mblidhen sipas dizajnit të vlerësimit.

 

Kualifikimet e kërkuara

Nëse një individ apo një kompani po aplikon, është e nevojshme të bashkëngjitet CV që tregon eksperiencën relevante. Shërbimi do të caktohet pas zgjedhjes nga ACT for SOCIETY Center dhe Koordinatori i Projektit.

 

Dokumentacioni i nevojshëm

Përveç kësaj, individit ose kompanisë së përzgjedhur i duhet të sigurojë dokumentacion tjetër të detajuar, të dhënat bankare dhe foto e skanuar të një ID e vlefshme (ju lutemi, dërgoni këto dokumente në adresën e emailit info@actfsocietycenter.org).

 

Si të aplikohet?

 

Nëse një individ ose kompani po aplikon, është e nevojshme që të:

-          Bashkëngjisni CV-në që tregon eksperiencën e relevante

Ofertat duhet të dorëzohen deri më 14 Qershor 2023, ora 16:00 ora lokale, në adresën e mëposhtme:

-          Rruga "Bulevardi Bajram Curri"; Nd.280,Ap.4  Tiranë ose

-          Në adresën e email-it: info@actforsocietycenter.org

 

Koordinimi/Përgjegjësia

 

(individi ose kompania) pritet të përfshihet në aplikim:

 

-          CV

Eksperti/trajneri do të raportojë te Koordinatori i Projektit.

 

Comments


bottom of page