top of page

Thirrje e hapur per mentor - projekti " Young 2 Young" founded by RYCO

TEMA: Kërkesa e ofertës

I nderuar zotëri,

Qendra ACT for SOCIETY implementon projektin YOUNG2YOUNG, të mbështetur përmes thirrjes së dytë të hapur për propozime për organizatat e shoqërisë civile dhe shkollat ​​e mesme, të implementuara nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) dhe mbështetur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Paqes (UNPBF).

Informacioni i projektit:

Projekti ka për qëllim inkurajimin e të rinjve nga Shqipëria dhe Serbia për të kapërcyer paragjykimet dhe stereotipet që janë të rrënjosura thellë në Ballkanin Perëndimor përmes përgatitjes së një shfaqje të përbashkët / shfaqje teatrore. Në këtë mënyrë, të rinjtë do të kenë mundësinë të takojnë bashkëmoshatarët nga një vend tjetër, të shoqërohen me ta, të vizitojnë qytetin e tyre të lindjes dhe të vizitojnë monumentet historike dhe kulturore të Tiranes. Në këtë mënyrë, ne do të ndikojmë në zhvillimin e mirëkuptimit dhe besimit të ndërsjellë. Për më tepër, ne do të përpiqemi të institucionalizojmë këtë bashkëpunim duke nënshkruar një memorandum me institucionet kulturore nga të dy vendet, me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe fillimit të bashkëpunimit në fushën e shkëmbimit kulturor, duke pritur ngjarje dhe festivale të ndryshme kulturore në të dy vendet.

Qëllimet e projektit:

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në procesin e pajtimit dhe dialogut ndërkulturor në Ballkanin Perëndimor duke rritur aftësinë e të rinjve për të përgatitur dhe luajtur teatër.

Objektivat specifikë të projektit janë:

- sensibilizimi i të rinjve nga Shqipëria dhe Serbia për nevojën për pajtim dhe dialog ndërkulturor përmes një serie punëtorish dhe përmes rritjes së lëvizshmërisë dhe shkëmbimit të të rinjve midis Serbisë dhe Shqipërisë

- promovimi i tolerancës dhe diversitetit kulturor duke luajtur teatër në 6 qytete të ndryshme në Serbi dhe Shqipëri.

Përmbajtja e kërkesës për mentor:

1. Shërbimet e mentorit për 7 ditë, gjatë muajit Mars 2020 (datat do të dakordohen më vonë, në marrëveshje me ju). Mentori do të zgjedhë nga 15 të rinjtë që morën pjesë në trajnim në bashkëpunim me Komisionin 10 të rinj, të cilët do të marrin pjesë në drejtimin dhe përgatitjen e shfaqjes përmes një punëtorie shtatë ditore me ndihmë mentoruese nga ju. Përgatitja e kësaj shfaqje, e cila do të zgjasë 25-30 minuta, do të bëhet në bashkëpunim me një mentor nga Serbia, pasi në përfundim të projektit të rinjtë nga të dy vendet do të kenë një shfaqje të përbashkët me shfaqjet e tyre.

2. Shërbimet e mentorit për 3 ditë, më 13, 14 dhe 15 Prill kur do të udhëtojnë në Serbi dhe do të organizojnë përgatitjen e performancës së përbashkët me të rinjtë nga Serbia dhe mentorin e tyre dhe ku do të organizohen tre shfaqje të përbashkëta rinore në Nis, Elbasan dhe Durrës .

3. Shërbimet e mentorit për 3 ditë, më 27, 28 dhe 29 Prill, kur tre shfaqje të përbashkëta të të rinjve do të organizohen në Niš, Aleksinac dhe Prokuplje.

Rezultatet e pritura:

1. Kapacitetet e forcuara të 15 të rinjve përmes punëtorive tre-ditore në artet interpretuese, përmes shprehjes së lëvizjeve në skenë, përmes punës ekipore të të gjithë pjesëmarrësve dhe respektimit të diversitetit që lidhet me multikulturalizmin, tejkalimin e paragjykimeve dhe antidiskriminimin.

2. Pergatitje me 10 të rinj gjatë 7 ditëve të punëtorive, 25-30 minuta në bashkëpunim me një mentor nga Shqipëria, në mënyrë që të rinjtë nga të dy vendet të kenë një shfaqje të përbashkët.

3. Performanca / shfaqja e suksesshme e shfaqjeve teatrale në 13, 14 dhe 15 Prill me të rinj nga Shqipëria dhe Serbia në Tiranë, Elbasan dhe Durrës.

4. Performanca / loja e suksesshme në 27, 28 dhe 29 Prill me të rinj nga Shqipëria në Niš, Aleksinac dhe Prokuplje.

Përvoja e kërkuar:

- Shkolla e Diplomuar e Arteve Dramatike

- Të paktën 5 vjet përvojë në punën me të rinjtë

- Përvojë në regjinë e shfaqjes - të paktën 3 shfaqje të drejtuara

- Njohuri të gjuhës angleze për komunikim me partnerët Serb

Aftësitë e kërkuara:

- Bindje dhe gatishmëri për të marrë rreziqe artistike

- Aftësi të shkëlqyera negociuese dhe ndërnjerëzore

- Aftësia për të punuar si pjesë e një ekipi dhe aftësive të menaxhimit të kohës

- Vetë motivimi dhe aftësia për të motivuar dhe frymëzuar te tjeret.

Kohëzgjatja e angazhimit:

- 10 ditë gjatë muajit Mars 2020

- 6 ditë gjatë muajit Prill 2020

(datat do të përcaktohen më vonë)

Mënyra e pagesës:

Pagesat për tarifat e angazhimit në mars do të kreditohen në llogarinë tuaj të kontrollit menjëherë pasi të përfundojnë aktivitetet e Marsit dhe të përfundojë një raport mbi aktivitetet.

Pagesa e tarifave të angazhimit në muajin Prill do të paguhet në llogarinë tuaj menjëherë pas aktiviteteve të përfunduara në muajin Prill dhe raportit për aktivitetet e realizuara, sebashku me timesheetet perkatese.

Kur bëni një ofertë, duhet të siguroni një çmim për secilën nga 4 shërbimet individualisht, në shumë bruto (me taksat dhe kontributet e përfshira).

Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi na kontaktoni.

Dokumentacioni i nevojshëm

  • CV

  • fotografi të skanuara nga ID e vlefshme

  • Dokument oferte per sherbimin.

Kostoja (Si të aplikoni për këtë punë)?

Aplikimet duhet të dorëzohet Brenda dates 28 Shkurt në adresën e mëposhtme:

- Rruga "Blv. Zhanë D'ark", Ndertesa 61, Hyrja 5, Apartamenti 24, Tirana, Albania ose

- Në adresën e postës elektronike: actfsociety@gmail.com

bottom of page