top of page

Rekomandime

• Autoritetet publike duhet të përdorin aftësinë e tyre për të përmbushur nevojat e njerëzve dhe të adresojnë ndikimet shëndetësore fizike dhe mendore të izolimit social, përfshirë dhunën nga partneri intim.

• Konsultimet mjekësore në internet mund të mbështesin psikologët dhe pacientët për të siguruar përcjelljen e duhur psikologjike. • Diskutime tematike virtuale dhe aktivitete në grup të ofruara nga punonjësit socialë.

• Rritja e përqendrimit në parandalimin, promovimin dhe edukimin e shëndetit mendor.

• Duhet të zhvillohet një instrument i standardizuar i sondazhit që merr parasysh spektrin e plotë të përgjigjeve psikologjike ndaj izolimit.

• Përdorni komunikimin e ndryshimit të sjelljes për të arritur përgjigje ndaj dhunës në marrëdhëniet intime.

• Angazhimi burra dhe djem, gra dhe vajza për parandalimin e dhunës dhe promovimin e barazisë gjinore në marrëdhëniet intime.

• Ofrim i shërbimeve të ndërhyrjes së hershme për familjet në rrezik. Këto janë vetëm disa shembuj të aktiviteteve që mund të përshtaten në kontekstet lokale për të zvogëluar efektet e shëndetit mendor të këtij izolimi shoqëror nga pandemia.

Masat për të luftuar izolimin e njerëzve, vetminë, ankthin dhe panikun; mbrojtja nga marrëdhëniet intime toksike dhe përmirësimi i mirëqenies së njerëzve, mund të kontribuojnë në rindërtimin e suksesshëm të shoqërisë sonë, kur të kthehet një normalitet dhe njerëzit mund të kthehen në jetën e tyre të përditshme.

 

Recommendations

•Public authorities must deploy their capacity to meet people’s needs and address both the physical and mental health impacts of social isolation, including intimate partner violence.

•Online medical consultations can support psychologists and patients to ensure proper medical follow-up.

•Virtual thematic discussions and group activities offered by social workers.

•Increase the focus on mental health prevention, promotion and education.

•A standardized survey instrument that considers the full spectrum of psychological responses to isolation should be developed.

•Use behavioral change communication to achieve response towards violence in intimate relationships.

•Engage men and boys, women and girls to promote nonviolence and gender equality in intimate relationships.

•Provide early-intervention services to at-risk families. These are just a few examples of activities that can be adapted to local contexts to reduce the mental health effects of this social isolation from pandemic. Measures to combat people’s isolation, loneliness, anxiety and panic; protection from toxic intimate relationships and improvement of people’s well-being, can contribute to the successful reconstruction of our society, when some normality returns, and people can return to their daily lives.

Mental Health Vector.jpg
bottom of page