top of page

NDIKIMI I IZOLIMIT SOCIAL NË SHËNDETIN MENDOR DHE MARRËDHËNIET INTIME.

 

Grupi i punës:

Msc. Armela Pengili

Nertila Mecani

Eleni Nanaj

Dizajn:

 

Sonila Balla

Anisa Kaso

Ky dokument është prodhuar nga Qendra ACT for SOCIETY në bashkëpunim me Albania Community Assist në kuadrin e Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara "Ending Violence Against Women" i financuar nga Qeveria e Suedisë dhe implementuar nga UNDP, UN Women dhe UNFPA në partneritet me Qeverinë Shqiptare. Opinionet, gjetjet dhe përfundimet ose rekomandimet e shprehura në këtë studim janë vetëm të autorëve dhe jo domosdoshmërisht përfaqesojnë ato të donatorit.

 

…………………….. This publication is produced by Center ACT for SOCIETY in collaboration with Albania Community Assist in the framework of the UN Joint Program “Ending Violence against Women” funded by Government of Sweden and implemented by UNDP, UN Women and UNFPA in partnership with Albanian Government”. The opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this study are those of the authors only and do not necessarily represent those of the donor.

 

Adresa: Rruga: Bulevardi Zhane D’Ark; Ndertesa 61; Hyrja 5; Apartamenti 24; Tirane/ Shqiperi.

 

E-mail: actfsociety@gmail.com;

 

Web: www.actforsocietycenter.org ;

 

Tel: +355(4) 44507447

3784745.jpg
bottom of page