top of page

Abstrakt

Shfaqja e COVID-19 si një emergjencë e shëndetit publik nga Organizata Botërore e Shëndetit ka sjellë një numër masash paraprake si karantina, distanca sociale ose në disa raste bllokime totale në rajon ose vende të botës. Për herë të parë që pas vitit 1997 familjet shqiptare janë përballur me kufizime të tilla dhe duhet të përshtaten me realitetet e reja, ku e ardhmja është e paparashikueshme. Mbajtja e një pune dhe fitimi i jetesës janë bërë të pasigurta, veçanërisht për ata që janë tashmë në një situatë të pasigurtë, duke sjellë nivele më të mëdha stresi dhe ankthi. Për më tepër, kufizimi i aksesit në aktivitete normale të përditshme, jo vetëm duke shkuar në punë, por bashkëveprimet normale shoqërore me të tjerët provokojnë çështje të shëndetit mendor dhe dobësojnë shëndetin fizik për ata që tashmë përpiqen të mbajnë shëndet të mirë dhe mirëqenie. Për këtë arsye, Qendra ACT për SOCIETY e mbështetur nga UNFPA Albania, ndërmori një veprim dhe vendosi të zhvillojë një hulumtim i cili synon të kuptojë ndikimin e izolimit social në shëndetin mendor dhe marrëdhëniet intime. Pyetësori në internet u plotësua nga 746 individë nga shumë qytete në Shqipëri dhe në një numër të konsiderueshëm qarqesh.

Abstract

 

The emergence of COVID-19 as a public health emergency by the World Health Organization has led to a number of precautionary measures such as quarantines, social distancing or in some cases total lockdown in region or countries around the world. For the first time since 1997 Albanian families have been confronted with such restrictions and have to adjust to new realities where the future is unpredictable. Keeping a job and earning a living have become uncertain, especially for those who are already in a precarious situation, leading to greater levels of stress and anxiety. Furthermore, limiting access to normal daily activities, not just going to work, but normal social interactions with others provokes mental health issues, and weakens physical health for those who already struggle to maintain good health and wellbeing. For this reason, Center ACT for SOCIETY supported by UNFPA Albania and Sweden Sverige, took action and decided to conduct a research which aims to understand the Impact of Social Isolation on Mental Health and Intimate Relations. The online questionnaire was completed by 746 people from many cities in Albania and in a significant number of counties.

3796820.jpg
bottom of page