top of page

Termat e References-Shërbimi i ushqimit dhe akomodimit për pjesëmarrësit e aktivitetit OBC.

Termat e References

“ACT for SOCIETY”


Shërbimi i ushqimit dhe akomodimit për pjesëmarrësit e aktivitetit Open Balkan Cities

(17 Nentor 2022)

Afati i aplikimit: 24 Nentor 2022, 16.00. ora lokale

Rreth ogranizatës


Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është përmirësimi i stilit të jetesës së shëndetshme dhe stimulimi i zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë. Puna e saj konsiston në advokimin për demokracinë dhe çështjet e të drejtave të njeriut, promovimin e kulturës, stimulimin e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe në proceset vendimmarrëse, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel kombëtar.


Qëllimi i kompanisë


Të ofrojë akomodim, shërbimin e ushqimit për vaktet e drekës dhe darkës si dhe pushim kafe për pjesëmarrësit.Roli i kompanisë


Roli i kompanisë

· Të ofrojë akomodimin për pjesëmarrësit

· Të ofrojë vaktet e drekës dhe darkës si dhe pushimet e kafes për pjesëmarrësit e aktivitetit

· Të jetë e gatshme të qëndrojë në kontakt me koordinatorin e projektit në mënyrë që të sigurohet cilësia më e mire e ofruar.


Grupi i vlerësimit


Kualifikimet e kërkuara

Nëse një individ ose kompani po aplikon, është e nevojshme të plotësohet dhe dorëzohet tabela e mëposhtme me ofertat e tyre. Shërbimi do të caktohet pas përzgjedhjes nga ACT për SOCIETY Center.
Dokumentacioni i nevojshëm

Përveç kësaj, individi ose kompania e përzgjedhur, duhet të ofrojë detaje të tjera të detajuara bankare.


Si të aplikohet?


Nëse një individ ose kompani po aplikon, është e nevojshme që të:

- Plotësohet dhe dorëzohet tabela e mëposhtme me ofertat e tyre


Ofertat duhet të dorëzohen deri më 24 Nentor 2022, ora 16:00. orën lokale, në adresën e mëposhtme:

- Rruga "Bulevardi Bajram Curri"; Nd.280,Ap.4 Tiranë ose

- Në adresën e email-it: info@actforsocietycenter.orgKoordinimi/Përgjegjësia


Kompania duhet të perfshijë në aplikim:

- Ofertën financiare për të gjitha shërbimet në tabelën e mëposhtme


Kompania do të raportojë drejtpërdrejt tek Koordinatori i Projektit.
Comentários


bottom of page