top of page

Speaker Online Afati i fundit për aplikimin është data 31 Prill 2020.

Informacion mbi organizatën

Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është të rrisë stilet e shëndetshme të jetesës dhe të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Puna jonë ka të bëjë me avokimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, demokracisë, promovimit të kulturave, lidhjes së të rinjve, nxitjes së pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe proceset e vendimmarrjes, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar. OJQ jonë ka funksionuar shumë vite në promovimin e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në komunitetet e tyre dhe duke i ndihmuar ata që të jenë krijuesit e ndryshimeve për çështjet që i prekin ato. Gjithashtu, kemi përvojë në zbatimin e projekteve në shkollat e mesme dhe në komunitetet specifike, ku ne kemi treguar veten tonë të jetë në gjendje të ndihmojmë të rinjtë të krijojnë kulturë pozitive në shkolla dhe / ose komunitete dhe të ndërtojnë lidhje me njëri-tjetrin. Gjithashtu, duke iu referuar projekteve tona të mëparshme dhe aktuale, është e qartë se metodologjia dhe mënyra jonë e punës është e fokusuar në politikat e kërkimit dhe parandalimitPozicioni: Speaker Online per Diten Nderkombetare te Familjes.


Kohëzgjatja: 2 dite pune


TERMAT E REFERENCËS


Roli i Prodhimit të Videove (individuale ose kompani)


A. te punoje me ACT për SOCIETY Center për të bërë një axhendë të punëtorisë Online dhe krijimin e materialeve.

B. te punoje me ACT për SOCIETY Center ne seancën në internet.

C. Kontrollimi me Koordinatorin e Projektit për t'u konsultuar per video mesazhin.Ekipi i vlerësimit


Qendra ACT for SOCIETY që kërkon mbledhje të të dhënave do të jetë përgjegjës për të siguruar që të dhënat fillestare janë mbledhur sipas modelit të vlerësimit.Dokumentacioni i nevojshëm


Për më tepër, CV-të e përzgjedhura duhet të japin detaje të tjera të hollësishme, bankare dhe fotografi të skanuara nga ID e vlefshme (ju lutemi, dërgoni ato dokumente me postë elektronike në actfsociety@gmail.com).Kostoja (Si të aplikoni për këtë punë)?


Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 31 Prill 2019, në adresën e mëposhtme:


- Rruga "Blv. Zhanë D'ark", Ndertesa 61, Hyrja 5, Apartamenti 24, Tirana, Albania


ose


- Në adresën e postës elektronike: actfsociety@gmail.com

bottom of page